Истражување и публикации

Анализа на одлуките на ДКСК за јавни набавки во првата половина на 2020 година

Објавено на 15.02.2021 12:27:49

Анализата се осврнува на одлуките кои Државната комисија за спречување на корупцијата ги донела по постапувањето во согласност со своите надлежности по предметите во врска со јавните набавки во првата половина од 2020 година. Јавните набавки се посочени како една од приоритетните хоризонтални области во борбата против корупцијата и судирот на интереси.

Во Србија, како орган кој е надлежен за борба против корупцијата, постои Агенција за спречување на корупција како самостоен и независен орган, но нејзините надлежности во однос на јавните набавки се однесуваат само на давање мислење за постоење на судир на интереси кога функционер има удел во компанија која учествува во постапка за јавни набавки. Агенцијата е надлежна за надзор над стратешките документи, донесување на општи акти, покренување и водење на постапка за постоење на повреди на Законот за спречување на корупција, решавање за судир на интереси, поднесување кривични пријави и

3борбата против корупцијата и судирот на интереси. Според достапните податоци од извештаите на Бирото за јавни набавки и отворените податоци на Електронскиот систем за јавни набавки, во изминатите три години на јавни набавки вкупно се потрошени преку 2,2 милијарди евра што претставува речиси 24 проценти од државниот буџет.

Целата публикација може да ја прочитате тука.