Одржана конференцијата „Антикорупциски предизвици во 2021“

Posted on 20.01.2021 14:29:00

Анализа на одлуките на ДКСК за јавни набавки во првата половина на 2020 година

Posted on 20.01.2021 10:11:00

Антикорупциска проценка на легислативата - извештај за Законот за денационализација

Posted on 20.01.2021 10:05:00

Извештај за работата на Државната комисија за спречување корупција (јануари-јуни 2020)

Posted on 14.01.2021 10:08:00

Анализа на спроведувањето на Стратегијата за финансиски истраги и праксата на конфискување на имот

Posted on 31.12.2020 10:37:00