КОНКУРС за изработка на истражувачки стории од областа на корупцијата и владеење на правото

Posted on 23.08.2019 13:09:00 Со овој конкурс ги покануваме граѓанските организации кои се занимаваат со истражувачко новинарство, новинари и истражувачи да изразат интерес за подготовка на истражувачки стории од областа на корупцијата и владеење на правото. Со овие стории се цел

Транспарентноста во финансирањето на политичките партии

Posted on 18.08.2019 13:56:55 Ова истражување претставува обид за идентификување на слабостите на правните системи на четири балкански држави во делот на финасирање на политичките партии.

Отсуството на надзор како генератор на корупцијата во државните претпријатија

Posted on 18.08.2019 13:55:35 „Претпријатијата во државна сопственост се особено ранливи на корупцијата со оглед на нивната блискост со властите и политичарите, обемот на средства со кои управуваат и критичноста на услугите кои ги нудат“, се оценува од страна на Организација за економска соработка и развој ОЕЦД чии истражувања покажуваат дека во светски рамки токму вработените во државните претпријатија најчесто примаат поткуп.

Перцепции, доверба и социјален капитал: Како да се скрши тркалото на корупцијата

Posted on 18.08.2019 10:51:16 Клучен проблем за напредокот на Република Северна Македонија претставува корупцијата. Најчестата дефиниција е дека корупцијата претставува злоупотреба на позицијата за да се исполни приватен интерес.

Резултати од мониторинг на скриената економија во Северна Македонија во 2018 година со акцент на корупцијата

Posted on 18.08.2019 10:30:54 Корупцијата претставува општествена појава која негативно се одразува врз благосостојбата на сите граѓани во една држава, воедно, се смета за најтежок облик на загрозување на демократијата и владеење на правото.