Hulumtime dhe botime

Raporti i parë për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit

Publikuar më 14.04.2020 14:17:23

Monitorimi i aktiviteteve të Komisionit shtetëror për mbrojtje nga korrupsioni është bërë në bazë të metodologjisë, i përpiluar në punëtorinë dyditore të Platformës për luftë kundër korrupsionit. Lëndë e analizës janë vendimet e miratuara nga Komisioni shtetëror për pengim të korrupsionit në periudhën prej marsit të vitit 2019 deri në shtator të vitit 2019 dhe përgjigje në kërkesat të dërguara në KSHPK. Numri i tërësishëm i vendimeve të miratuara dhe të analizuara të KSHPK është N=273, të miratuara në 22 seanca. Për marrje të informacioneve rrënjësore në shtator të vitit 2019 ishin dërguar kërkesa për qasje në informacione me karakter publik dhe institucioni u përgjigj në afatin e paraparë ligjor, përgjigjet e të cilave janë pjesë e analizës.

Raporti i kaosit është i disponueshëm këtu.